రామారావు నాగేశ్వరరావు
కృష్ణ శోభన్ బాబు
చిరంజీవి బాలకృష్ణ
నాగార్జున వెంకటేష్